PRZETARG ŁĄCZNY, ROKOWANIA 06.05.2016

WARMIŃSKO-MAZURSKA SPECJALNA STREFA
EKONOMICZNA S.A. w OLSZTYNIE
10-061 Olsztyn, ul. Barczewskiego 1, tel/fax (0-89) 535-02-41
e-mail: wmsse@wmsse.eu
 
jako zarządzający Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną

 

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2049), zwanego dalej „Rozporządzeniem” 

 

ZAPRASZA DO:  

 

I. PRZETARGU ŁĄCZNEGO
 
Mającego na celu:
 
1) wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 
oraz
 
2) sprzedaż niezabudowanych działek gruntu oznaczonych numerami 19/2, 19/7 i 19/8 o łącznej powierzchni 4,5747 ha, z nieruchomości objętej księgą wieczystą nr OL1N/00022190/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nidzicy, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 Miasta Nidzica, na terenie Podstrefy Nidzica.
Cena wywoławcza działki wynosi: 1 372 000,00 zł + 23% VAT.
Wadium wynosi: 135 000,00 zł.
Cena wywoławcza stanowi cenę minimalną, poniżej której działki nie zostaną zbyte.
 
II. ROKOWAŃ
 
Mających na celu udzielenie „Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”.

1. Warunkiem udziału w przetargu lub rokowaniach jest:
• odpłatne nabycie „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” lub „Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań”,
• w przypadku udziału w przetargu wymagane jest wpłacenie wadium,
• złożenie pisemnej oferty zgodnie z warunkami określonymi w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” lub „Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań”.
 
2. Formy i termin wnoszenia wadium oraz przesłanki jego przepadku określa „Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu”.
 
3. Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” lub „Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań”. Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawiona w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria na podstawie Rozporządzenia.
 
4. „Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu” można otrzymać w siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty na rachunek W-M SSE S.A. w PKO Bank Polski S.A. nr 26 1020 3541 0000 5502 0263 8062  kwoty 10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) zł plus 23% VAT
 
5. „Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań” można otrzymać w siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty na rachunek W-M SSE S.A. w PKO Bank Polski S.A. nr 26 1020 3541 0000 5502 0263 8062:
 
a) kwoty 20 000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy) zł plus 23% VAT – dotyczy przedsiębiorców, którzy zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na nieruchomościach, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, albo
b) kwoty 10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) zł plus 23% VAT – dotyczy pozostałych przypadków.
 
6. Oferty należy składać w siedzibie W-M SSE S.A. (sekretariat), w Olsztynie, ul. Barczewskiego 1, do dnia 31.05.2016 r. do godz. 10:00.
 
7. Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie W-M SSE S.A. w dniu 31.05.2016 r. o godz. 11:00.
 
Informacji na temat przetargu, rokowań i specyfikacji udziela się w siedzibie W-M SSE S.A. w Olsztynie.

 

 

WARMINSKO-MAZURSKA SPECJALNA STREFA
EKONOMICZNA S.A. OLSZTYN
10-061 Olsztyn, Barczewskiego Str. 1, phone/fax +48 (0-89) 535-02-41
e-mail: wmsse@wmsse.eul
 
as the managing company of Warmia & Mazury Special Economic Zone

 

on the basis of the Decree of the Minister of Economy and Labour dated on November 15 th, 2004 regarding tenders and negotiations as well as the intentions* evaluation criteria concerning business activities to be taken by entrepreneurs within the area of Warmia & Mazury Special Economic Zone

 

INVITES TO:

 

I. Combined tender on
 
Aiming at:
 
1) choosing an entrepreneur who will receive permission to conduct business activity within the territory of Warmia & Mazury Special Economic Zone
 
and
 
2) sale of an undeveloped plots of land marked with numbers 19/2, 19/7 i 19/8 with the total area of 4,5747 ha, the property covered by the mortgage register No. OL1N/00022190/0 conducted by the District Court in Nidzica, located within the registration No. 1 City of Nidzica, on the territory of the Subzone Nidzica.
The opening bidding price of the real estate is 1 372 000,00 PLN + 23% VAT.
Deposit (vadium): 135 000,00 PLN.
The opening bidding price is at the same time the minimum price below which land properties won’t be sold.
 
II. Negotiations
 
Negotiations are aimed at choosing the entrepreneur who will receive permission to conduct business activity within the territory of Warmia & Mazury Special Economic Zone.
 
 
1. Taking part in negotiations is conditioned by the following:
• purchase of “The specification of essential conditions of negotiations” or “The specification of essential conditions of tender”,
• paying of the deposit in case of taking part in tender,
• making of the written including all conditions from the “The specification of essential conditions of negotiations” or “The specification of essential conditions of tender”.
 
2. The amount, the form as well as the term of deposit payment as well as circumstances of its forfeit are defined within the “The specification of essential conditions of tender”.
 
3. Offers should include all elements mentioned in the “The specification of essential conditions of negotiations” or “The specification of essential conditions of tender”. The evaluation of business enterprise, presented in the offer would be conducted on the basis of the criteria in accordance with the Decree of the Minister of Economy and Labour dated on November 15 th, 2004.
 
4. “The specification of essential conditions of tender” can be obtained in the seat of the Warmia & Mazury Special Economic Zone every day except Saturdays and Sundays between 8 a.m. and 3:30 p.m. after presenting the receipt of payment in amount of PLN 10,000,00 net (say: ten thousand) PLN plus 23% VAT paid in cash in the office of the Company or into the account of W-M SSE S.A. conducted in PKO Bank Polski S.A. account no. 26 1020 3541 0000 5502 0263 8062
 
5. „The specification of essential conditions of negotiations” is available every day, except Saturdays and Sundays, in the chair. 8: 00- 15:30, at the registered office of the Company, upon presentation of proof of payment to the account of the PKO Bank Polski S.A. No. 26 1020 3541 0000 5502 0263 8062:
 
a) 20 000.00 (twenty thousand) PLN + 23% VAT – applies to entrepreneurs who intend to do business on the property, referred to in Art. 5 paragraph. 3 of the Act of 20 October 1994. On special economic zones, or
b) 10 000.00 (ten thousand) PLN + 23% VAT – applies to other cases.
 
6. Offers should be made in the seat of the Zone (secretary’s room) in Olsztyn, Barczewskiego Street 1, for day 31.05.2016, till 10 a.m.
 
7. The offers will be opened by the committee in the seat of the Warmia & Mazury Special Economic Zone on 31.05.2016 at 11 a.m.
 
Information about negotiations and “The specification of essential conditions of negotiations” are being issued in the seat of the Warmia & Mazury Special Economic Zone.
 

* Govern, Regulations and Laws Gazette 2015, pos. 2049

dokument opublikował: Bronisław Anfolecki (2016.05.06 12:14)
informację wytworzył: Zarząd W-M SSE S.A., 2016.05.06. 12:14
ostatnia modyfikacja dokumentu: Bronisław Anfolecki (2016.05.06 12:14)< powrót

Udostępnij artykuł

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.