Przetarg łączny, rokowania – 19.10.2016

 

WARMIŃSKO-MAZURSKA
SPECJALNA STREFA

EKONOMICZNA
S.A. w OLSZTYNIE

10-061
Olsztyn, ul. Barczewskiego 1, tel/fax (89) 535-02-41

e-mail:
wmsse@wmsse.eu

jako
zarządzający Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną

 

na podstawie
Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w
sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć
gospodarczych, które mają być podjęte przez
przedsiębiorców na terenie
Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015 r. poz.
2049), zwanego dalej „Rozporządzeniem”

 

ZAPRASZA
DO:

 

I.         
PRZETARGU ŁĄCZNEGO

 

Mającego na celu:

 

1)   
wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na
prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 

oraz

 

2)      sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 4,5250 ha, w postaci
działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 6/104, objętej księgą wieczystą nr
WA1N/00076035/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, położonej
w obrębie ewidencyjnym nr 15 Nowy Modlin, na terenie Podstrefy Pomiechówek.

Cena
wywoławcza nabywanej nieruchomości wynosi: 3 185 000,00 z
ł + 23% VAT.

Wadium wynosi: 320 000,00 zł.

Cena wywoławcza
stanowi cenę minimalną, poniżej której nieruchomość nie zostanie zbyta.

 

II.       ROKOWAŃ

 

Mających na celu
udzielenie „Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie
Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”.

 

 

1.    Warunkiem
udziału w przetargu lub rokowaniach jest:

 • odpłatne
  nabycie „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu” lub „Specyfikacji 
  Istotnych Warunków Rokowań”,
 • w
  przypadku udziału w przetargu wymagane jest wpłacenie wadium,
 • złożenie
  pisemnej oferty zgodnie z warunkami określonymi w „Specyfikacji Istotnych
  Warunków Przetargu” lub „Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań”.

 

2.    Formy
i termin wnoszenia wadium oraz przesłanki jego przepadku określa „Specyfikacja
Istotnych Warunków Przetargu”.

 

3.    Oferty
powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji Istotnych
Warunków Przetargu” lub „Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań”. Ocena
przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawiona w ofercie, będzie dokonana w
oparciu o kryteria na podstawie Rozporządzenia.

 

4.    „Specyfikację
Istotnych Warunków Przetargu”
można
otrzymać codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. 8:00- 15:30, w siedzibie
Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty na rachunek W-M SSE S.A. w
PKO Bank Polski
S.A. nr 26 1020 3541 0000 5502 0263 8062
kwoty 10 000,00
(słownie: dziesięć tysięcy) zł plus 23% VAT

 

5.    „Specyfikację
Istotnych Warunków Rokowań”

można otrzymać codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. 8:00- 15:30, w
siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty na rachunek W-M SSE S.A. w
PKO Bank Polski
S.A. nr 26 1020 3541 0000 5502 0263 8062
:

a)        
kwoty 20 000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy) zł plus 23%
VAT – dotyczy przedsiębiorców, którzy zamierzają prowadzić działalność
gospodarczą na nieruchomościach, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia
20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, albo

b)      kwoty
10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) zł plus 23% VAT – dotyczy pozostałych
przypadków.

 

6.    Oferty
należy składać w siedzibie W-M SSE S.A. (sekretariat), w Olsztynie, ul.
Barczewskiego 1, do 14.11.2016 r. do godz. 10:00.

 

7.    Komisyjne
otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie W-M SSE S.A. 14.11.2016 r. o godz.
11:00.

 

Informacji
na temat przetargu, rokowań i specyfikacji udziela się w siedzibie W-M SSE S.A.
w Olsztynie.

 

 

 

 

 

WARMINSKO-MAZURSKA SPECJALNA STREFA

EKONOMICZNA S.A. OLSZTYN

10-061 Olsztyn, Barczewskiego Str. 1,
phone/fax +48 (0-89) 535-02-41

e-mail: wmsse@wmsse.eul

 

as the managing company of Warmia &
Mazury Special Economic Zone

 

on
the basis of the Decree of the Minister of Economy and Labour dated on November
15 th, 2004 regarding tenders and negotiations as well as the intentions*
evaluation criteria concerning business activities to be taken by entrepreneurs
within the area of Warmia & Mazury Special Economic Zone

 

INVITES
TO:

 

I.
Combined tender on

 

Aiming
at:

 

1)     
choosing
an entrepreneur who will receive permission to conduct business activity within
the territory of Warmia & Mazury Special Economic Zone

 

and

 

2)     
the
sale of an undeveloped plot of land with an area of 4.5250 ha, in the form of a
plot marked with registration number 6/104, covered by a land register No. WA1N
/ 00076035 fifths, led by the District Court in Nowy Dwor Mazowiecki, located
within the registration No. 15 New Modlin , Subzone Pomiechówek.

The opening
bidding price of the real estate is 3 185 000.00 PLN + 23% VAT.

Deposit (vadium):
32 000.00 PLN.

The opening
bidding price is at the same time the minimum price below which land properties
won’t be sold.

  

II.
Negotiations

 

Negotiations
are aimed at choosing the entrepreneur who will receive permission to conduct
business activity within the territory of Warmia & Mazury Special Economic
Zone.


 

1.
Taking part in negotiations is conditioned by the following:

        
purchase
of “The specification of essential conditions of negotiations” or “The
specification of essential conditions of tender”,

        
paying
of the deposit in case of taking part in tender,

        
making
of the written including all conditions from the “The specification of
essential conditions of negotiations” or “The specification of essential
conditions of tender”.

 

2.
The amount, the form as well as the term of deposit payment as well as
circumstances of its forfeit are defined within the “The specification of
essential conditions of tender”.

 

3.
Offers should include all elements mentioned in the “The specification of
essential conditions of negotiations” or “The specification of essential
conditions of tender”. The evaluation of business enterprise, presented in the
offer would be conducted on the basis of the criteria in accordance with the
Decree of the Minister of Economy and Labour dated on November 15 th, 2004.

 

4.
“The specification of essential conditions of tender” can be obtained in the
seat of the Warmia & Mazury Special Economic Zone every day except
Saturdays and Sundays between 8 a.m. and 3:30 p.m. after presenting the receipt
of payment in amount of PLN 10,000,00 net (say: ten thousand) PLN plus 23% VAT
paid in cash in the office of the Company or into the account of W-M SSE S.A.
conducted in PKO Bank Polski S.A. account no. 26 1020 3541 0000 5502 0263 8062

 

5.
„The specification of essential conditions of negotiations” is available every
day, except Saturdays and Sundays, in the chair. 8: 00- 15:30, at the
registered office of the Company, upon presentation of proof of payment to the
account of the PKO Bank Polski S.A. No. 26 1020 3541 0000 5502 0263 8062:

 

        
20
000.00 (twenty thousand) PLN + 23% VAT – applies to entrepreneurs who intend to
do business on the property, referred to in Art. 5 paragraph. 3 of the Act of
20 October 1994. On special economic zones, or

        
10
000.00 (ten thousand) PLN + 23% VAT – applies to other cases.

 

6.
Offers should be made in the seat of the Zone (secretary’s room) in Olsztyn, Barczewskiego
Street 1, for day 14.11.2016, till 10 a.m.

 

7.
The offers will be opened by the committee in the seat of the Warmia & Mazury
Special Economic Zone on 14.1.2016 at 11 a.m.

 

Information
about negotiations and “The specification of essential conditions of negotiations”
are being issued in the seat of the Warmia & Mazury Special Economic Zone.

  

*
Govern, Regulations and Laws Gazette 2015, pos. 2049

 

dokument opublikował: Bronisław Anfolecki (2016.10.19 6:58)
ostatnia modyfikacja dokumentu: Bronisław Anfolecki (2016.10.19 7:08)< powrót

Udostępnij artykuł

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.