Rokowania 05.12.2016

 

 

WARMIŃSKO-MAZURSKA SPECJALNA STREFA

EKONOMICZNA S.A. w OLSZTYNIE

10-061 Olsztyn, ul. Barczewskiego 1, tel/fax (89) 535-02-41

e-mail: wmsse@wmsse.eu

jako zarządzający Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną

 

na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2049), zwanego dalej „Rozporządzeniem”

 

ZAPRASZA DO ROKOWAŃ

 

mających na celu udzielenie „Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”.

 

1.    Warunkiem udziału w  rokowaniach jest:

  • odpłatne nabycie „Specyfikacji  Istotnych Warunków Rokowań”,
  • złożenie pisemnej oferty zgodnie z warunkami określonymi w „Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań”.

 

2.    Oferty powinny zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji Istotnych Warunków Rokowań”. Ocena przedsięwzięcia gospodarczego, przedstawiona w ofercie, będzie dokonana w oparciu o kryteria na podstawie Rozporządzenia.

 

3.    „Specyfikację Istotnych Warunków Rokowań” można otrzymać codziennie, oprócz sobót i niedziel, w godz. 8:00- 15:30, w siedzibie Spółki, po okazaniu dowodu wpłaty na rachunek W-M SSE S.A. w PKO Bank Polski S.A. nr 26 1020 3541 0000 5502 0263 8062:

a)         kwoty 20 000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy) zł plus 23% VAT – dotyczy przedsiębiorców, którzy zamierzają prowadzić działalność gospodarczą na nieruchomościach, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, albo

b)      kwoty 10 000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) zł plus 23% VAT – dotyczy pozostałych przypadków.

 

4.    Oferty należy składać w siedzibie W-M SSE S.A. (sekretariat), w Olsztynie, ul. Barczewskiego 1, do 27.12.2016 r. do godz. 10:00.

 

5.    Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie W-M SSE S.A. 27.12.2016 r. o godz. 11:00.

 

Informacji na temat rokowań i specyfikacji udziela się w siedzibie W-M SSE S.A. w Olsztynie.

 

 

 

WARMINSKO-MAZURSKA SPECJALNA STREFA

EKONOMICZNA S.A. OLSZTYN

10-061 Olsztyn, Barczewskiego Str. 1, phone/fax +48 (0-89) 535-02-41

e-mail: wmsse@wmsse.eu 

as the managing company of Warmia & Mazury Special Economic Zone

 

on the basis of the Decree of the Minister of Economy and Labour dated on November 15 th, 2004 regarding tenders and negotiations as well as the intentions* evaluation criteria concerning business activities to be taken by entrepreneurs within the area of Warmia & Mazury Special Economic Zone

 

INVITES TO NEGOTIATONS

 

are aimed at choosing the entrepreneur who will receive permission to conduct business activity within the territory of Warmia & Mazury Special Economic Zone.

  

1. Taking part in negotiations is conditioned by the following:

         purchase of “The specification of essential conditions of negotiations”,

         making of the written including all conditions from the “The specification of essential conditions of negotiations”.

  

2. Offers should include all elements mentioned in the “The specification of essential conditions of negotiations”. The evaluation of business enterprise, presented in the offer would be conducted on the basis of the criteria in accordance with the Decree of the Minister of Economy and Labour dated on November 15 th, 2004.

  

3. „The specification of essential conditions of negotiations” is available every day, except Saturdays and Sundays, in the chair. 8: 00- 15:30, at the registered office of the Company, upon presentation of proof of payment to the account of the PKO Bank Polski S.A. No. 26 1020 3541 0000 5502 0263 8062:

 

         20 000.00 (twenty thousand) PLN + 23% VAT – applies to entrepreneurs who intend to do business on the property, referred to in Art. 5 paragraph. 3 of the Act of 20 October 1994. On special economic zones, or

         10 000.00 (ten thousand) PLN + 23% VAT – applies to other cases.

 

4. Offers should be made in the seat of the Zone (secretary’s room) in Olsztyn, Barczewskiego Street 1, for day 27.12.2016, till 10 a.m.

 

5. The offers will be opened by the committee in the seat of the Warmia & Mazury Special Economic Zone on 27.12.2016 at 11 a.m.

 

Information about negotiations and “The specification of essential conditions of negotiations” are being issued in the seat of the Warmia & Mazury Special Economic Zone.

  

* Govern, Regulations and Laws Gazette 2015, pos. 2049

 

 

dokument opublikował: Bronisław Anfolecki (2016.12.05 7:16)
ostatnia modyfikacja dokumentu: Bronisław Anfolecki (2016.12.12 11:06)< powrót

Udostępnij artykuł

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.